Годишна програма 2016/2017 на педагошко – психолошката служба

17.2. Годишна програма за работата на педагошко – психолошката служба Godi{nata programa e izrabotena vrz osnova na slednite dokumenti: Zakon za osnovno obrazovanie; Osnovno obrazovanie-sodrжini i organizacija na vospitno-obrazovnata dejnost; Osnovi za programirawe na rabotata na stru~nite rabotnici vo osnovnoto u~ili{te; Godi{en Иzve{taj na u~ili{teto za 2015/16; Godi{en Иzve{taj за работата на стручната служба за…

Годишна програма за 2016/2017 – работата на педагогот

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГОТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД.   Подрачје на активност Содржини Реализатор и соработници Време на реализација     Прво подрачје:   Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност Ќе ја изготви програмата за сопствената работа Педагог Август Ќе учествува во изработка на програмата и извештаите за работа на училиштето ,…