Годишна програма за 2016/2017 – работата на педагогот

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГОТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД.   Подрачје на активност Содржини Реализатор и соработници Време на реализација     Прво подрачје:   Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност Ќе ја изготви програмата за сопствената работа Педагог Август Ќе учествува во изработка на програмата и извештаите за работа на училиштето ,…