ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ е во постојан динамичен инклузивен процес. Училиштето има инклузивен тим и бесплатното семејно советувалиште. Наставниците изготвуваат ндивидуални образовни планирања заедно со општинскиот мобилен дефектолог. Преку поттикнување активно учество и постигнување резултати во наставата и воннаставните активности, се грижиме за исполнување на потребите за учење и прифаќање на децата со посебни образовни потреби. Се соочуваме со многу предизвици  како и секое училиште чија цел е да биде (по) инклузивно.