ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГОТ

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД.

 

Подрачје на активност Содржини Реализатор и соработници Време на реализација
 

 

Прво подрачје:

 

Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност

Ќе ја изготви програмата за сопствената работа Педагог Август
Ќе учествува во изработка на програмата и извештаите за работа на училиштето , полугодишни и годишни, Педагог, директор, психолог, наставници Континуирано во текот на целата учебна година.
Ќе  изработува прегледи,  и извештаи за потребите на МОН, БРО, општината и др. институции, Педагог, директор, психолог, наставници, одговорни лица од др. Континуирано вотекот на целата учебна год.
Ќе учествува во планирање и организирање на работата на предметна и одделенска настава, Педагог, директор,психолог, наставници Континуирано во текот на целата учебна год.
Ќе учествува во планирање и организирање на воннаставните активности, Педагог, психолог директор, наставници. Континуирано во текот на целата учебна год
Ќе учествува во изработка на разни програми за тековно работење на училиштето Педагог, психолог, директор, наставници. Континуирано во текот на целата учебна год
Ќе учествува во активностите при изработката на развојниот план врз основа на СЕУ на училиштето Членови на училишниот тим Континуирано во текот на целата учебна год
, Ќе учествува во планирање, организирање и реализирање на активностите надвор од редовната настава, а за потребите на учениците и наставниците Педагог, психолог, директор, наставници, ученици Континуирано во текот на целата учебна год
 

Ќе учествува на состаноците на стручните активи во одделенска и предметна настава

 

Педагог, наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна год

Ќе ја  реализира програмата за превенција од насилно однесување во училиштата Педагог, ученици од

4-9 то одд.

Континуирано во текот на редовната настава
Ќе учествува во работата  на инклузивниот тим во училиштето Педагог,психолог,наставници Континуирано
 Ќе ја  реализира програмата за превенција од трговија со луѓе,ќе прави презентации и  ќе дискутира со ученици за тоа на тема „Стоп на модерното ропство“ Педагог, ученици од 9-то  одд.и други паралелки Континуирано
Ќе ја  координира работата на комисијата за интерно проверување на наставниците Педагог,директор,наставници Јуни-јули
Ќе учествува во активностите околу екстерното проверување на учениците

 

Психолог,педагог,директор,наставници Јуни
 

 

Второ подрачје:

 

Работа со  ученици

 

 

 

– Ќе ја следи адаптацијата и напредокот   на првачињата.

 

 

 

Педагог,одделенски наставници

 

 

 

Септември-Декември

 

-Ќе ги открива факторите кои го попречуваат напредокот кај поедини ученици.

 

Педагог,одделенски наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 

 

Ќе врши советодавна работа со учениците кои послабо напредуваат и имаат проблеми во начинот на однесувањето во паралелката,комуникацијата и поведението

 

 

 

Педагог

 

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година.

– Ќе учествува во работата со ученици со посебни образовни потреби,

 

Педагог,психолог,одделенски наставници,

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
– Ќе учествува во работата со талентирани деца,

 

Педагог,одделенски наставници,

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 -Ќе учествува во работата со ученици со потешкотии во учењето,

 

Педагог,психолог, одделенски наставници,

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
– Ќе врши запишување на ученици и формирање на паралелки,

 

 

Педагог,директор,психолог,

одделенски наставници,

 

 

Мај,Август,

 

 

 

 

-Ќе го следи успехот и напредокот на учениците во наставни и воннаставни активности,

 

 

 

Педагог,одделенски наставници,

 

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година,

 

-Ќе работи на професионалната ориентација кај учениците,според изработена програма за професионална ориентација

 

 

Педагог,наставници,комисија составена од предметни наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година,

 

 

 

Трето подрачје:

 

Соработка со родители

-Ќе учествува во организација на посети за успешно реализирање на  ЕКО активностите предвидени за тековната учебна година

 

Педагог,ученици, наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
-Ќе врши анкетирање на деветтите  одделенија во делот на професионалната ориентација

 

Педагог,

 

Ноември,март

 

-Ќе врши педагошко инструктивна и советодавна работа

 

Педагог,директор,родители

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година,

 

 

 – Советодавна работа со родители со понизок социјален статус и ублажување на проблемите во учењето на учениците,

 

Педагог,директор,родители,

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 -Водење евиденција на работата со родителите

 

Педагог,директор, родители,

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 

Ќе врши советодавни разговори и консултации со родители на деца кои послабо напредуваат и имаат проблеми во комуникацијата,поведението иначинот на однесување во паралелката

 

Педагог,директор, родители,

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година.

 

 

Ќе подготвува покани и ќе присуствува и учествува на состаноците на Совет на родители

 

 

 

Педагог,психолог, директор,родители, наставници

 

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година.

Четврто подрачје:

 

Соработка со наставници

 

-Ќе учествува во педагошко инструктивна и советодавна работа,и ќе учествува на стручните активи во училиштето

 

Педагог, одделенски и предметни наставници,

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
– Ќе врши консултативно советодавна работа со одделенските раководители за случаи со социјален статус на родителите да влијае врз учењето на учениците

 

Педагог,одделенски наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
    Соработка со стручни органи,

 

Педагог, директор, психолог, наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
-Ќе врши унапредување на воспитно – образовната работа

 

Педагог,одделенски наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 Ќе одржува часови во одделенска настава и ќе опсервира  ученици при замена на отсутен наставник

 

Педагог,одделенски наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година.
 Ќе ја координира работата и во предметна настава како резултат на отсутен наставник

 

Педагог,предметни наставници

 

Во текот на учебната година

 

 

 

Ќе врши консултации со наставниците за нејаснотиите околу водењето на педагошката евиденција и документација

 

 

Педагог, психолог директор, наставници

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година.

Ќе прави увиди на часови во одделенска и предметна настава и ќе изготвува извештаи за истите како и анализа и консултација со наставниците по посетен час Педагог,психолог,

наставници

Ноември-декември

март-април

Петто подрачје:

 

Аналитичко истажувачка работа

 

-Ќе ги проучува причините и тешкотиите на учениците кои заостануваат во наставата, Педагог, одделенски наставници,

 

Континуирано во текот на целата учебна година

 

  – Ќе изготвува инструменти за утврдување на социјалниот статус на родителите за ученици кои заостануваат во учењето,

 

Педагог, директор,одделенски наставници,

 

Континуирано во текот на целата учебна година,

 

  -Ќе учествува во анкетирање на учениците

 

Педагог,психолог,наставници

 

Континуирано

 

  -Ќе изготви и ќе реализира анкети во првите,вторите и третите одделенија

 

Педагог,наставници

 

Октомври,март,мај

 

  – Ќе учествува во исражувачка работа преку анкети за деветтите одделенија и анализа на истите во делот на професионалната ориентација

 

Педагог,психолог, ученици

 

Април

 

 

Шесто подрачје:

 

Педагошка евиденција и документација

 

 

-Ќе води документација за аналитичко истражувачка работа

 

 

Педагог,

 

 

Континуирано во текот на целата учрбна година,

 

  – Ќе учествува во унапредување на педагошката евиденција и документација што се води во училиштето,

 

Педагог,психолог,директор,

наставници

 

Континуирано во текот на целата учебна година,

 

  Ќе ги документира своите активности во текот на денот

 

Педагог Континуирано во текот на целата учебна година,
  Ќе врши евиденција на бројната состојба на учениците по пол,возраст,национален состав,успех и поведение

 

Педагог,психолог,одделенски и предметни наставници, Континуирано во текот на целата учебна година,

 

   

Ќе врши проверка на дневници и матични книги и ги известуваше наставниците за пропустите

 

 

Педагог,  наставници,директор

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година

 

   

Ќе врши консултација со наставниците околу водењето на педагошката документација и евиденција

 

 

Педагог,психолог,наставници,директор

 

 

Континуирано во текот на целата учебна година

 

 

Седмо подрачје:

 

Соработка со локална заедница

 

 

Педагог,одд.наставноци, ученици

 

 

континуирано

 

  Соработка со претставници од Црвен Крст и Петта приватна гимназија за хуманитарни акции

 

Педагог,директор,наставници

 

континуирано

 

  Учествува во работата на комисијата за јавни набавки како претседател

 

Педагог,членови на комисија и други институции

 

Континуирано во текот на целата учебна година

 

  Учествува во посета на домот за стари лица;Светла надеж;

 

Педагог,предметен наставник-Каролина Наскоска,ученици-подмладок на Црвен Крст

 

декември

 

  Ги организира посетите на театар и кино,Меѓаши,и други институции

 

Ученици,наставници,педагог

 

континуирано

 

 

 

Соработува со филозофскиот факултет-институт за педагогија

 

Педагог и други учесници

 

Континуирано во текот на целата учебна година

 

 

 

 

 

 

Соработува со невладини организации

 

 

Педагог,претставници,ученици.наставници

 

 

Континуирано

 

  Соработува со општина Аеродром

 

Педагог,наставници

 

континуирано
  Соработува со Детски културен центар-Карпош

 

Педагог,наставници,ученици

 

Февруари,декември

 

  Соработува со Дом на просветни работници

 

Педагог,ученици,наставници

 

Континуирано

 

  Соработува со МВР во делот на сообраќај и начин на однесување на учениците

 

Педагог,директор,наставници,ученици

 

Континуирано

 

  Соработува со поликлиника Јане Сандански,и други здравствени организации

 

Педагог, психолог, наставници,ученици

 

Континуирано

 

  Соработува со средни училишта во делот на професионалната ориентација на ученици

 

Педагог,наставници,ученици

 

Април-мај

 

   

Соработува со Комунална хигиена

 

 

Педагог,ученици

 

 

Ноември

 

  Соработува со МОН и БРО

Соработка со МТВ

Педагог,директор и претставници

 

Континуирано

 

  Соработка со Агенција за храна и ветеринарство и други институции во делот на професионалната ориентација

 

Педагог,наставници, ученици

 

Февруари,март
  Соработува со метеролошка станица и институтот за санитарна контрола на водата во однос на предвидените ЕКО-активности како и други институции

 

Педагог,наставници,ученици

 

февруари

 

  Соработува со „Абмуланта Лисиче“како и поликлиника„Јане Сандански“

 

Педагог,ученици,наставници

 

Ноември

 

Осмо подрачје:

 

Лично стручно усовршување

 

Учествува на состаноците на здружението на педагози на град Скопје

 

Педагог,педагози од сите училишта,советници и претсавници од други институции

 

Континуирано во текот на учебната година

 

  Континуирано користи стручна литература,интернет,за потребите на училиштето и пошироко и ги следи промените во воспитно-образовниот систем

 

Педагог

 

Континуирано во текот на учебната година

 

  Посетува обуки и семинари континуирано

 

Педагог,одд.наставници

 

јуни

 

  Присуствува на одбележувањето на „Денови на педагогијата“каде се промовираат повеќе трудови од професори при институтот за педагогија

 

Педагзи,професори,наставници,и други стручни лица

 

мај

 

  Изготвува и реализира анкетни листови за учениците од 1-3 то одд.,како и анкети за деветтите одделенија во делот на професионалната ориентација Педагог,ученици,наставници Во текот на учебната година