17.2. Годишна програма за работата на педагошко – психолошката служба

Godi{nata programa e izrabotena vrz osnova na slednite dokumenti:

 • Zakon za osnovno obrazovanie;
 • Osnovno obrazovanie-sodrжini i organizacija na vospitno-obrazovnata dejnost;
 • Osnovi za programirawe na rabotata na stru~nite rabotnici vo osnovnoto u~ili{te;
 • Godi{en Иzve{taj na u~ili{teto za 2015/16;
 • Godi{en Иzve{taj за работата на стручната служба за учебната 2015/2016 година
 • Стручната служба vospitno-obrazovnata rabota }e ja ostvaruva niz slednive podra~ja vo koi se zastapeni niza raznovidni sodr`ini za rabota;
 • Neposredno sledewe na vospitno-obrazovnata rabota;
 • Sovetodavno-konsultativna rabota;
 • Analiti~ko-istra`uva~ka rabota;
 • Stru~no usovr{uvawe na vospitno-obrazovniot kadar;
 • Pedago{ka evidencija i dokumentacija;

Cel na programata }e bide vo nasoka na inteznivirawe na sovetodavno-konsultativnata rabota na Службата so nastavnicite, u~enicite i roditelite  za podobruvawe na rabotata vo u~ili{teto i iskoristuvawe na site  resursi vo u~ili{teto i nadvor od nego za napreduvawe na sekoj u~enik vo soglasnost so negovite interesi,potrebi,sposobnosti i potencijalni mo`nosti.

Zada~i

 • da se unapreduva  komunikacijata vo u~ili{teto;
 • da se pridonese за efikasno organizirawe na  vospitno-obrazovniot proces;
 • da se zgolemat o~ekuvawata za uspeh na site poedinci vo u~ili{teto;
 • da se vospostavi  sistem na ocenuvawe na postigawata,  napreduvaweto na u~enicite ;
 • да се стреми за достигнување на заедница на деца врз принципи на социјална правда;
 • да се продолжи со перманентно професионално усовршување на кадарот;
 • Гогишната програма ќе биде флексибилна во зависност од пројавените потреби на училиштето во текот на учебната година.

 

Програма нa педагошко – психолошката служба

Област: Наставни планови и програми

Цел: Наставниците имаат квалитетни планирања

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење Индикатори
Проверка дали наставните планови и програми се во согласност со донесените програмски документи од МОН Психолог и педагог Наставници од предметна и одделенска настава Наставните планови и програми и Проверка дали планирањата на наставниците Чек листа, инструмент за следење Септември – годишните планирањаНоември, март – тематските

 

Извештаи од прегледани планирања Наставните планови и програми се восогласност со програмските документи од МОН
Изготвување на тематски и дневни планирања во сообразност со можностите на децата со посебни потреби Психолог, педагог, наставници од одделенска настава и сите предметни наставници децата сопосебни образовни потреби Дијагноза на образовното ниво на детето, проценка не неговите способности Дијагностички инструменти, психолошки тестови,портфолија на учениците Тековно при правење  на тематските процесни и дневни планирања Извештаи од  посета на часови, извештаи од прегледани планирања Наставни планови и програми прилагодени на учениците со посебни образовни потреби
Вградување на меѓупредметни цели според изготвени насоки во планирањата во наставните програми Психолог, педагог, наставници учениците Насоки,

Теоретски основи за планирање на целите,Наставните програми и планови

Изготвени насоки

Состаноци на стручни активи,

Тековно при изготвување  на тематските процесни планирања Извештаи Наставни планови и програми со вградени меѓупредметни цели
Избор на наставни  предмети

 

Психолог, педагог Ученици, родители Програмски документи од МОН, наставни планови Изготвени анкети јуни извештаи Формирани групи според избраниот предмет
Да се прошират програмите  според потребите на талентираните ученици Психолог, педагог, наставници Талентирани ученици Дијагноза на образовното ниво на детето, проценка не неговите способности Психолошки тестови, дијагностички инструменти, извештаи на наставници, реализирани часови од додатна настава Октомври

март

Посета на часови, извештаи Проширени програми според потребите на талентираните
Интегрирање на наставните содржини со особеностите на локалната средина Психолог, педагог, наставници Наставници, Особеностите на локалната средина Анкета за родители, и Октомври

март

Проверка на планирањата на наставниците Интегрини наставни содржини со особеностите на локалната средина
Реализирање на воннаставните активности

 

Психолог, педагог, наставници ученици Интересот на учениците и нивните потреби Анкета

Инструмент за следење на воннаставните активности

 

Септември

Ноември, март

Следење на воннаставните активности Реализирани воннаставни активности, вклучени ученици со посебни потреби
Вклучување на ученици со посебни потреби во воннаставните активности Психолог, педагог, наставници Интересот на децата со посебни потреби и нивните можности Анкета

Инструмент за следење на воннаставните активности

Септември

Ноември, март

Следење на воннаставните активности Реализирани воннаставни активности, вклучени ученици со посебни потреби

 

 

 

 

Област: Постигања на учениците

Цел: Училиштето ги следи и унапредува  постигањата на учениците

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење Индикатори
Изготвување на постигањата на учениците по пол, по наставни предмети и по квалификациони периоди Психолог, педагог, наставници Наставници, родители Успехот на учениците во сите квалификациони периоди Табели на постигнатиот успех, дневници Ноември, јануари, април, јуни Сумирање на постигнатиот успех Статистички извештаи
Активности за подобрување на постигањата на учениците Психолог, педагог, активи, наставници Постигнат успех на учениците на писмени, тестови, усмени одговори Аналитички лист,

Индивидуална работа со родители и ученици

Ноември, јануари, април, мај Анализа на аналитичките листови, извештаи од индивидуалните средби Постигањата на учениците се подобрени
Идентификација на ученици со посебни потреби Психолог, педагог, наставник, родител Наставници, родители Известување, на наставникот, родителот, проценка на службата, мислење од Заводот за ментално здравје Психолошки тестови, инструменти за пријавување на овие ученици од страна на наставникот, потврди од медицински установи октомври извештаи Идентификувани се учениците со посебни потреби
Идентификација на надарени ученици Психолог, педагог, наставник, родител Наставници, родители Известување, на наставникот, родителот, проценка на службата, Психолошки тестови, инструменти за пријавување на овие ученици од страна на наставникот, октомври извештаи Идентификувани се надарени ученици
Идентификација на ученици со тешкотии во учењето Психолог, педагог, наставник, родител Наставници, родители Известување, на наставникот, родителот, проценка на службата, мислење од Заводот за ментално здравје Психолошки тестови, инструменти за пријавување на овие ученици од страна на наставникот, октомври Извештаи Идентификувани се учениците со тешкотии во учењето
Подобрување на постигањата на учениците со тешкотии во учењето Психолог, педагог, наставници, родители Наставници Наставните планови и програми, планирањата на наставниците, мислења на родителите, дополнителна настава Извештаи од индивидуални средби со наставници, родители, планирања Ноември, јануари, март, мај Статистички извештаи, извештаи за напредувањето  од наставникот и стручната слуш Интегрини наставни содржини со особеностите на локалната средина
Следење на постигањата на учениците при премин од одделенска во предметна настава Психолог, педагог Ученици Успехот на учениците Дневници, извештаи на наставниците Ноември, јануари,април, јуни Извештај за добиените резулти Направена анализа за постигањата на учениците при премин од одделенска во предметна настава
Утврдување на опфатеноста на нашите завршени ученици во средните училишта

 

Психолог, педагог Просветен инспектор Уписот на нашите завршени ученици во средно училиште Писмени известувања од средните училишта за опфатот на наши ученици Септември, октомври извештај Изготвен извештај за опфатот на нашите ученици во средните училишта
Подобрување  на редовноста на учениците

 

 

Психолог, педагог, наставници ученици Редовноста на учениците на часови Искажувањата на родителите и согледувањата на наставниците Дневници Записници од разговори со родители, наставници, ученици Ноември, јануари,април, јуни и тековно по потреба Извештај, записници,

Статистички извештаи

Подобрена е редовноста на учениците
Следење на осипувањето на учениците

 

 

Психолог, педагог ученици Редовноста на учениците, запишување на ученици Дневници Записници од разговори со родители, наставници, ученици Ноември, јануари,април, јуни и тековно по потреба Извештај
Почитување на постапката за премин на ученици од  едно училиште во друго Психолог, педагог наставници Постапка за премин од едно во друго училиште Матична книга, дневник, Информации за образовниот развој на ученикот тековно Извештај од прегледана педагошка документација Почитувана е постапката  при премин од едно во друго училиште

 

 

Област: Учење и настава

Цел: Квалитетот на наставниот процес е подобрен

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор
Подобрување на планирањата на наставниците Психолог, педагог наставници Планирањата на наставниците Пропишани                      приоди                                          за планирање,           планирања,           инструмент за             следење на               планирањата, записници од активи Октомври, декември, март, мај Записници од прегледана педагошка документација Подобрени планирања на наставниците
Изготвување на распоред на часови Психолог, педагог, наставник по математика ученици Фонд на часови според програмата, природата на предметите Наставен план за осмолетка и деветтолетка август записник Изготвен распоред на часови
Користење на разновидни наставни форми и методи Психолог, педагог наставници Планирања на наставниците, портфолија на ученици, реализирани часови Инструмент за следење на час, изготвените планирања на наставниците, отворени часови Октомври, декември, март, мај Записници од посета на часови, записници од отворени часови, записници од прегледани планирања Во наставата се користат разновидни форми и методи
Усогласување на барањата на наставникот и особеностите и можностите на ученикот Психолог, педагог наставници Темпото на напредок на ученикот според портфолија на учениците, резултати од спроведена анкета за ученици и родители, извештаи на наставници за деца со посебни потреби, деца со потешкотии во учењето, и надарени, увиди од часови Анкета, портфолија, извештаи од наставници, посета на часови Октомври,  март, Записници од увиди на часови, анализи на изготвените евалуации од реализирани часови на наставниците, анализа на спроведена анкета, анализа на извештаи од наставници за деца со посебни потреби и надарени Барањата на наставникот се во согласност со можностите и потребите бна учениците
Подобрување на реализацијата на наставниот процес Психолог, педагог наставници Увиди на часови Инструмент за набљудување и следење на час Октомври, декември, февруари, април Записници од следењата на часови Подобрена е реализацијата на наставниот процес
Вклучување на учениците во животот на училиштето (решавање на проблеми, искажување свое мислење, соработка со другите ученици и возрасните) Психолог, педагог ученици Формираните одделенски заедници на ученици, формирана ученичка заедница на ниво на училиште Писмени известувања на наставниците за  избраните одделенски заедници, записници ид одржани состаноци на училишната заедница Во текот на целата учебна година Извештај за работата на училишната заедница, Учениците се вклучени во работата на училиштето
Дефинирање на политика за оценување Психолог, педагог наставници Позитивните законски прописи што го регулираат оценувањето, Годишно планирање на оценувањето, следењето на постигањата на учениците Закон за основно образование, годишно планирање за оценување, портфолија на учениците септември извештај Дефинирана е политиката на оценување
Утврдување на систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца Психолог, педагог наставници Мислењата на стручните активи по ова прашање, законски прописи за известување на родителите за успехот и постигањата на нивните деца Записници од стручни активи, закон за основно образование октомври Извештаи, записници Утврден на систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца

 

 

Област: Поддршка на учениците

Цел: Училиштето дава поддршка на учениците за подобро функционирање

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор
Донесување на документ со кој се дефинираат сите облици на насилство и истото се забранува Психолог, педагог Наставници, родители, ученици Теоретската основа за дефинирање на насилство, мислења на родители, наставници, ученици Психолошка литература, работилници со наставници, родители, ученици декември Извештај од организираните работилници изготвен документ со кој се дефинираат сите облици на насилство и истото се забранува
Промовирање на документот со кој се дефинираат сите облици на насилство и истото се забранува Психолог, педагог Наставници, родители, ученици Соодветен софтвер, хартија, компјутер, паноа

 

Родителски средби, совет на родители, наставнички совет, одделенски часови, февруари Извештај Промовиран е документот
Изготвување на процедура за поднесување поплаки од страна на жртвата Психолог, педагог Ученици, родители, наставници Мислења на социјални работници од Центарот за социјални грижи, законски прописи Протокол за поднесување на поплаки од сртрана на жртви, Закон за основно образование декември Извештај Изготвен протокол за поднесување поплаки од страна на жртвата
Водење на кампања за здрава исхрана Педагог, психолог Наставници, ученици Соодветни наставни содржини, програми на соодветни инстититуции и нутриционисти Стручни активи, работилници организирани од соодветни институции и нутриционисти март Записници, извештај Се води кампања за здрава храна
Пропишување на процедура за грижа за учениците со телесни пречки во развојот Психолог, педагог Директор, наставници Потребите на децата со телесни пречки во развојот, техничките можности на училиштето, искуства од невладините организации и соработка со нив

 

Анкета за родители и наставници кои имаат такви деца, записници септември извештај Пропишана е  процедура за грижа за учениците со телесни пречки во развојот
Пропишување на процедура за обезбедување на материјални средства за социјално загрозени деца Психолог, педагог, Директор, наставници Мислења од родители, соработка со центар за социјални грижи, материјални можности на училиштето, хуманитарни активности Анкета, препораки од центарот за социјални грижи, список на хуманитарни организации февруари Записници, извештај Пропишување на процедура за обезбедување на материјални средства за социјално загрозени деца
Превенирање од заразни болести Психолог педагог Наставници, ученици Наставни содржини, програм за предавања за превенција од заразни болесто од соодветни институции Наставните планови и програми, планирања на наставниците, понуди од соодветни институции Септември, ноември Записници од стручни активи, извештаи, дневници Реализирани се содржини за превенција од заразни болести
Пропишување процедури за грижа за ученици кои оправдано отсуствуваат од настава подолго време

 

Педагог, психолог, наставници Состојба со ученици кои подолго отсуствуваат од настава, наставните планови и програми од МОН, сугестии на родители и наставници Дневници, планирања, распоред на дополнителна настава, октомври Извештај, записници од наставнички совет Пропишана е процедура за грижа за ученици кои оправдано отсуствуваат од настава подолго време
Информирање на учениците за понатамошно образование Педагог, психолог Ученици, родители Понудата од средните училишта, потребите на учениците и родителите Анкета за ученици и родители, промотивен материјал од средните училишта, презентации на средните училишта мај Извештај, пано, дневници Учениците од осмо одделение се информирани за можностите за нивното понатамошно образование
Информирање на родителите и учениците за помошта што можат да ја добијат во училиштето за професионална ориентација Психолог, педагог Ученици, родители Понуда на училиштето во областа на професионалната ориентација (проценка на интересите на учениците, проценка на способностите на учениците, можности за упис) Флаери, родителски средби, соопштенија април Изработени флаери, записници од родителски средби, тетратката за соопштенија родителите и учениците се информирани за помошта што можат да ја добијат во училиштето за професионална ориентација
Професионално насочување на учениците

 

 

Психолог ученици Способностите на учениците, нивните интереси Батерија на тестови кои мерат различни способности, тест за мерење на интересите на учениците април Обработени тестови Учениците имаат увид во своите способности да се бават успешно со одредена професија
Пропишување на процедура  за навремено откривање и грижа на за ученици со емоционални проблеми Психолог, педагог Наставници, родители Развојните карактертеристики на децата,  согледувања на наставниците, соученици, родители Интервјуа со наставници, со родители, ученици, теоретски основи  на развојните карактеристики на децата на различна возраст Октомври, март Записници, извештаи Училиштето има процедура за навремено откривање и грижа на за ученици со емоционални проблеми
Подобрувања на состојбата на учениците со емоционални проблеми

 

 

Психолог, педагог Ученици со емоционални проблеми Идентификација на ученици со емоционални проблеми, природата на проблемите, инструкции од соодветни институции Работилници,индивидуална работа со ученици, средби со стручни лица од соодветни институции Октомври – март Извештаи, записници Подобрена е состојбата на учениците со емоционални проблеми
Следење на портфолијата на учениците Психолог, педагог наставници Постигањата на учениците, проценките на наставниците, соработката со родителите, планирањата Инструмент за следење на портфолиото на ученикот, извештаи и анализи на наставниците  по квартал Ноември-октомври, април- мај извештаи Учениците имаат доволно добри портфолија

 

 

 

Област: Училишна клима и односи во училиштето

Цел: Климата во училиштето е подобрена

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор
Примена на кодекс на однесување и предвидување процедури  за реагирање во случај на прекршување на кодексот Педагог, психолог, наставници родители, ученици Вработени, ученици, родители Позитивните законски прописи од Закон за основно образование, правата на децата, моралните начела во однесувањето, приоритетите и правилата идентификувани од страна на вработени, ученици, родители Законот за основно образованиеконвенцијата за правата на децата, работилници Декември, февруари извештаи Изготвен кодексот на однесување
Подобрување на информирањето на учениците и родителите за работата на психологот Психолог Ученици, родители Природата на работата на психологот, Флаери, родителски средби септември извештај Родителите и учениците се информирани за работата на психологот
Подобрување на остварувањето на правата на децата Психолог, педагог наставници Правата на децата со акцент на правичност во однос на пол, етничка припадност, социјално потекло, способности Конвенција на правата на децата, одделенски час, училишна заедница февруари извештај Подобрено е остварувањето на правата на децата
Изготвување на протокол за вклучувањето на родителите во воспитно образовната работа на училиштето Психолог, педагог Наставници, Подрачја на работа на училиштето, идентификувани можности на родителите за вклучување Анкета, подрачјата на работа на училиштата според  модернизацијата, февруари Анализа на спроведена анкета, извештај Училиштето има протокол за вклучување на родители во воспитно образовниот процес

 

Исто така психологот и педагогот  изготвуваат планирање и подготовка за сопствената работа и  активно учествуваат во работата на секциите на педагозите и психолозите здружението на педагози и психолози.

Во текот на работата Стручната служба ќе соработува со:

 • МОН
 • БРО
 • Сектор за образование, култура, спорт и млади на општина Аеродром
 • Центар за социјална работа
 • Поликлиника *Јане Сандански*
 • Завод за ментално здравје за деца и младинци
 • Одделение за малолетничка деликвенција – МВР
 • Предучилишни установи, основни и средни училишта од Скопје и Р.Македонија
 • НВО и Фондации