Ред. бр. Работно место: Извршител
1 Директор Филипчев Александар
2 Психолог Николоска Билјана
3 Педагог Николоска Ирина
4 Дефектолог Весна Вукелиќ

Симона Угреновиќ (замена)

5 Библиотекар Јосифовска Весна
6 Одд.наставник Мачовска Попова Маја
7 Одд.наставник Бојана Ристовска
8 Одд.наставник Пандовска Јасна
9 Одд.наставник Денковиќ Маја
10 Одд.наставник Југрева Билјана
11 Одд.наставник Јовановска Љубица
12 Одд.наставник Минова Марија
13 Одд.наставник Теодора Шалева
14 Одд.наставник Ристевска Загорка
15 Одд.наставник Соколова Катерина
16 Одд.наставник Христова Снежана
17 Одд.наставник Ѓеоргиевска Марија
18 Одд.наставник Гајтановска Снежана
19 Одд.наставник Ѓорѓиевска-Павловски Маја
20 Одд.наставник Кузева Ленче
21 Одд.наставник Трајковска Ивана
22 Одд.наставник Василевска Катерина
23 Одд.наставник Петровиќ Елизабета
24 Одд.наставник Костоска Весна
25 Одд.наставник Дукоска Димитрула
26 Одд.наставник Змејкоска Лилјана
27 Одд.наставник Петроска Јулија
28 Одд.наставник Божиновска Флора
29 Одд.наставник Биковска Марија
30 Одд.наставник Лакоска Виолета
31 Одд.наставник Ѓорѓиевска Богојевска Наташа
32 Одд.наставник Ефтова Билјана
33 Одд.наставник Ралевска Снежана
34 Одд.наставник Дукоска Илиоска Добрила
35 Одд.наставник Поп-Алексова Елена
36 Одд.наставник Станковска Орхидеја
37 Предметен наставник

Мак. Јазик

Стамболиска Ана
38 Предметен наставник

 Мак.јазик

Ангелова Верка
39 Предметен наставник

 Мак.јазик

Тодоровска Марија
40 Предметен наставник

 Мак.јазик

Петрушевска Елена
41 Предметен наставник

Англиски. Јаз.

           Цинциевска Љубица
42 Предметен наставник

Англиски јазик

Серафимовска Маја
43    Предметен наставник

           Англиски јазик

Симоновска Елена
44    Предметен наставник

           Англиски јазик

Наскова Љупка
45    Предметен наставник

           Англиски јазик

Теодора Божиновска
46 Предметен наставник

Фр. јазик

Неделкова Пенка
47 Предметен наставник

Француски јаз.

Ѓурчиновска Габриела
48 Предметен наставник

Математика

Василевска Даниела
49 Предметен наставник

Математика

          Секуловска Кристина
50 Предметен наставник

Математика

Стојановска Билјана
51 Предметен наставник

Математика

Митевска Милена
52 Предметен наставник

Физика и математика

Стојановска Љубинка
53 Предметен наставник

Хемија и биологија

Димчевска Фотинула
54 Предметен наставник

Географија

          Каркинска Виолета
55 Предметен наставник

Историја и географија

Дамчевски Љупчо
56 Предметен наставник

Историја

Ефремов Тодор
57 Предметен наставник

Природни науки и техника/

Биологија

Костиќ Кристина
58 Предметен наставник

биологија

Тасевска Сузана
59 Предметен наставник

Физичко обр.

Кузев Гоце
60 Предметен наставник

Физичко обр.

Јовановски Марјан
61 Предметен наставник

Физичко обр.

Гацов Игор
62 Предметен наставник

Ликовно обр.

Станковска Зафировска Наташа
63 Предметен наставник

Музичко обр.

Алушевска Котевска Снежана
64 Предметен наставник

Музичко образ.

Миле Наумовски
65 Предметен наставник

ТО

Јованов Марјан
66 Предметен наставник

Информатика

Митева Катерина
67 Предметен наставник

Граѓанско обр.

Шотарова Билјана
68 Предметен наставник

Класична култура во

европската

цивилизација

Конеска Снежана
69 Предметен наставник

Етика

Гаштаровска Даниела
70 Предметен наставник

Иновации

Бојан Петковски
71 Предметен наставник

Етика на религиите

Митковска Катерина
72 Секретар Цигарида Славица
73 Домаќин Петковски Бошко
74 Хаумајстор Богоевски Мирослав
75 Хигиеничар Ристевска Лиле
76 Хигиеничар Додевска Владанка
77 Хигиеничар Антушевска Благица
78 Хигиеничар Митева Љубица
79 Хигиеничар Колеска Роза
80 Хигиеничар Сибиновска Виолета
81 Хигиеничар Трпевска Снежана